• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ

*** ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ให้ผู้สมัครติดตามทาง http://med.pnu.ac.th
 • รอบที่ 1

  สมัครและชำระค่าสมัคร 2-16 ธ.ค. 62

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ธ.ค. 62

  สอบสัมภาษณ์ 28 ม.ค. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 3 ม.ค. 63

  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 30-31 ม.ค. 63

 • รอบที่ 2

  สมัครและชำระค่าสมัคร 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 มี.ค. 63

  สอบสัมภาษณ์ 8 เม.ย. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 16 เม.ย. 63

  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 22-23 เม.ย. 63

 • รอบที่ 3

  สมัครและชำระค่าสมัคร 17-27 เม.ย. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 63

  สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ค. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 13 พ.ค. 63

  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ในวันสัมภาษณ์

 • รอบที่ 4

  สมัครและชำระค่าสมัคร 7-20 พ.ค. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ค. 63

  สอบสัมภาษณ์ 1 มิ.ย. 63

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 3 มิ.ย. 63

  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ในวันสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030