• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการสมัคร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030