• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการสมัคร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030