• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการสมัคร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

Tel. : +66(073)709-030